- Revision 12468: /sandbox/nikolasco/openlayers/examples/tasmania